“Personalizzare E Marcare I Brevi Collegamenti” - Azioni Semalt L'aggiornamento geliň

Sosial web sahypasynyň baglanyşyk gysgaltmalary sosial ulgamda asla täze hadysadyr. Şeýle-de bolsa, markalar has köp basmak we elbetde öz hekaýalaryny gürrüň bermek üçin ýöriteleşdirilen baglanyşyk gysgaltmalarynyň zerurlygyna doly düşündiler.

Google we Bitly-yň hödürleýänleri ýaly umumy gysga baglanyşyklary ulanmagyň ýerine, markaňyzy we şahsyýetiňizi görkezýän gysga baglanyşyklary döretmek üçin özüňizi sazlamagyň usulyny pikir ediň. Diňe boýun alyň, Bitli tarapyndan hödürlenýän gysga baglanyşyklar beýle owadan däl, şeýlemi?

Sanlaryň ýokarlanýandygyna üns berenimizde, başga bir zat hem ýüze çykýar. Bu markaly we ýöriteleşdirilen baglanyşyklaryň köpüsinde iň ýokary derejeli domen (gysgaldylan TLD) giňeltmeleri bar.

Näme üçin adamlar TLD-lere geçýärler? “ Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Maýkl Braun tarapyndan düşündirilen bu faktorlar, muňa jogap berip biler.

  • Web sahypaňyzda garyşmazlar

Customöriteleşdirilen baglanyşyk gysgaltmalaryny döretmek üçin haýsydyr bir domeni ulananyňyzda, ol başga maksat bilen ulanylmaz. Esasy URL-ni baglanyşyk gysgaltmasy hökmünde ulanmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, haýran galdyňyz. Indi bilýänligiňize begenýärin.

Sosial media torlary üçin aýratyn domenleri döretmegiň köp artykmaçlygy bar. Mysal üçin, analitiki guralyňyza sosial media işjeňligi we basmak arkaly getirilýän traffigiň görnüşini yzarlamaga kömek edýär. Bulardan başga-da, sosial ulgamyňyza özboluşly häsiýet bermegiň has gowy usuly hakda pikir edip bilersiňiz, şeýlemi?

  • Olar siziň mazmunyňyza degişlidir

Düzülip bilinýän baglanyşyklar, täze domen giňeltmelerini ulanmagyň köp peýdalaryndan biridir. Elbetde, belli bir derejede çäklendirilen bolsa-da, miras galan TLD döredilende döredijiligiňizi nokadyň çep tarapyna gönükdirip bilersiňiz. Mediýa serişdesi bolsaňyz .NEWS giňeltmesi nusgawy bolardy. Fotosuratçylar .FOTO giňeltmesi we ş.m. Indi döredijiligiňizi açyň we ajaýyp bir zady anyklaň.

  • Topara goşulyň

Esasy pudaklarda uly atlar eýýäm bu taktikany ulanýarlar. Marka baglanyşyklary, markanyň habardarlygyny ýokarlandyrýar we has gowy gatnaşyga we basmagyň derejesine alyp barýan ynam döredýär. St.NEWS-i ulanýan Sietl habarlary ajaýyp mysal bolup biler. Bu, StubHub (stub.live) we Chic-fil-A (chicfila.social) üçin hem degişlidir. Uly ýarag diýilýän zat bar bolsa, näme üçin yzda galdyňyz?

  • Markaly gysga baglanyşyklar köplenç ynam döredýär

Bu ssenariýany göz öňüne getiriň, ulanyjy siziň markaňyz.TV ýa-da marka.VIDEO baglanyşygy bilen gysga baglanyşyga girýär, olar näme pikir edýärler? Size hödürleýän zadyňyza ynam ýok bolsa, aýdyň. Müşderiler size täze yşyk bilen serederler - öz ýeriňizde proýekt boljakdygyňyz belli. Näme edýändiklerini bilýän biri. Statistikalar ýalan sözlemeýär - Bitli üçin CTR umumy baglanyşyklardan 34% ýokarydy. ReBrandly 30% CTR stawkasy bilen öwündi.

Başlamak

1. Domenleriňizi barlaň. Iň oňat ulanyp boljak birini kesgitläň.

2. Islenýän baglanyşygy gysgaldýan web sahypasyny kesgitläň. Bitly ýa-da ReBrandly ýa-da islendik hyzmat bolup biler.

3. Domen doly birleşdirilenden soň, gitmek gowy.

mass gmail